Vil ruste opp 70 veier for å få hjulene i gang

Vil ruste opp 70 veier for å få hjulene i gang

KS og NHO ber regjeringen prioritere vedlikehold av fylkesveier i budsjettet for 2021, og har levert en liste over 70 veier som bør settes i stand. Dette mener de er viktig både for å styrke næringslivet og trygge arbeidsplasser.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Wikimedia Commons

Nye veiprosjekter får mye oppmerksomhet, mens vedlikehold av eksisterende veier ofte blir nedprioritert. Dette gjelder blant annet fylkesveinettet, som utgjør hele 44 000 kilometer veinett.

– Fylkesveiene trenger sårt midler til vedlikehold. De utgjør hoveddelen av veinettet vårt, og er avgjørende viktig for både næringslivet, transportsektoren, og alle private som reiser, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS (Kommunesektorens organisasjon).

– Vi trenger fylkesveiene for trygg transport av fisk og andre eksportvarer. De er også viktige for vekst i kollektivtransporten. Å oppgradere fylkesveiene vil gi samfunnsøkonomiske gevinster, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid.

KS-styreleder Bjørn Arild Gram. Foto: KS
KS-styreleder Bjørn Arild Gram. Foto: KS
NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: NHO
NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: NHO

Gi rask sysselsetting

Norsk økonomi har bremset opp etter korona-nedstengningen, og flere støtteordninger er vedtatt i Stortinget for å redde norske arbeidsplasser. Nå legger KS (Kommunesektorens organisasjon), i samarbeid med alle landets fylkeskommuner, frem en liste over vedlikeholdsprosjekter på fylkesveier som kan gjennomføres raskt og gi rask sysselsetting.

KS og NHO er helt enige: Regjeringen og Stortinget må legge ekstra penger på bordet til vedlikehold av fylkesveiene i neste års statsbudsjett. Forfallet er beregnet til opp mot 80 milliarder kroner. Det dreier seg om dårlige grunnforhold, veiskuldre som smuldrer opp, farlige rekkverk, rasfare og mye til.

Trenger 500 millioner ekstra

– Forutsetningen for at disse prosjektene kan komme i gang på nyåret er at Stortinget øker fylkeskommunenes inntekter med 500 millioner kroner. Selv om 500 millioner er lite sammenliknet med det kartlagte etterslepet på opp mot 80 milliarder kroner, vil økningen bidra til å utbedre flere viktige veistrekninger og broer landet rundt, sier Gram.

– Dette er vinn-vinn. Prosjektene kan settes raskt i gang, og dermed bidra til å holde hjulene i gang og trygge arbeidsplasser over hele landet. Politikerne har vært flinke til å bevilge penger til riksveiene, slik at etterslepet på vedlikehold der er stanset og redusert. Situasjonen for fylkesvegene, som utgjør hele 44 000 kilometer vegnett, er derimot langt mer krevende. Her er vedlikeholdsetterslepet enormt, og fylkene klarer ikke å løse dette uten ekstra bevilgninger, sier Gram i KS.

Behov i alle fylker

Prosjektene som foreslås ligger i alle fylkene, og inkluderer blant annet asfaltering, utbedring av bæreevne, reparasjon av rekkverk, rassikring, veioppmerking og oppgradering av tunneler. Noen av prosjektene er allerede delvis finansiert, men trenger mer penger for å komme helt i mål.