Vår tid er nå
Oslo kommune skal plante 100 000 trær innen 2030. (Foto: Jan Kuhr)

Vår tid er nå

– Vi har fotosyntesen og solas kraft i ryggen, la oss sammen realisere en forgrønning av våre byområder.

Tekst: Norske anleggsgartnere miljø-og landskapsentreprenører (NAML),Norske landskapsarkitekters forening (NLA), og Norsk Trepleie Forum (NTF)

Oslo kommune satte et mål om å plante 100 000 trær innen 2030, målet har en sterk symbolsk verdi. Målet som har blitt uttalt minner oss om at trær tar tid og krever plass, det gir Oslos borgere kunnskap om hvorfor trær, og dermed hvorfor natur er viktig.
Vi lever i endringenes tid, og endringene skjer i et raskt tempo. Oppvoksende generasjoner har ikke et like nært forhold til natur og naturens virkemåter som tidligere generasjoner, dette gjør målet om å plante trær enda viktigere.
Samfunnet må sammen gjøre et løft for å sikre ivaretakelse av natur og trær i byen. Vi må ikke forsømme viktigheten av å lære opp kommende generasjoner.
Som bransje skal vi bruke vår fagkunnskap og kompetanse til å bidra til at både internasjonale naturavtaler og lokale politiske visjoner som arbeider for en bedre framtid blir fulgt opp på en konstruktiv måte.

Huskeregelen

3-30-300 regelen har blitt fremsagt av EU, vi synes dette er en god huskeregel som konkretiserer behovet for grøntområder og parker. Pandemi og korona har gjort at vi som borgere er opptatt av våre hverdagsområder i større grad enn tidligere, vi må ikke glemme hvordan vi helt nylig har erfart viktigheten av nok grøntareal og parker der vi bor.

Dette er 3-30-300 regelen:

  • 3 synlige trær fra hvert hjem
  • 30 prosent kronedekke i hvert nabolag
  • 300 meter til den nærmeste park / grøntområde

Volum viktigst

Skal Norge bidra til å nå bærekraftsmålene som er satt av FN må vi tenke utenfor det «normale» og det vi «vanligvis gjør». Hvordan målene kan nås er en oppgave i seg selv, og kanskje må estetikken utfordres i noen tilfeller.

Prioriteten må være volum. Det må plantes og etableres trær på flere måter for å kunne gjennomføre treplanting i ulike områder, til ulike budsjetter og med ulike bruker og medvirkningsgrupper. Det er gjennomført planting av moderne skog i andre nordiske land med gode resultat, dette kan vi også klare.
Et eksempel på en naturbaserte tjeneste er et område med vegetasjon som tar imot overvannet og forsinker dette gjennom naturlige prosesser i stedet for at det føres inn i et rør nede i bakken. Vannet i røret øker faren for oversvømmelser i kjellere og må renses i renseanlegg før det kan tilbakeføres til naturen. I en naturbasert overvannshåndtering skjer dette av seg selv ved at vannet filtreres i bakken før det når en bekk.

Drakampen om arealene

Arealkampen, hva er arealet verdt for kommende generasjoner? Drakampen om arealene er hard, og utbygging truer ofte områdene som er avsatt til grønne strukturer. For å få plass til nok trær i Oslo og andre norske byer må arealbruken disponeres til det beste for samfunnets videre utvikling. Gode intensjoner er ikke nok, arealbruken må følge de intensjoner samfunnet har.

Generelt sett er verdisettingen av arealer som benyttes eller kan benyttes til parker og grøntanlegg lav. Når vi vet hvor viktige trær og grønne områder er i tettbebygde områder ser vi at kroner per kvadratmeter ikke gjenspeiler den faktiske verdien arealet gir til lokalsamfunnet gjennom samfunnsøkonomiske besparelser i form av redusert risiko for skader som følge av overvann og gunstig påvirkning for helsen til de som bor i nabolaget. Verdisettingen preges av at det er for få kroner til drift og skjøtsel av grøntområdene. Dårlig vedlikeholdte grøntanlegg får en lavere verdi hos brukere og samfunn, fordi potensialet i arealene synliggjøres ikke. Et grøntområde som ikke skjøttes godt, blir ikke brukt og et areal som ikke brukes er lettere å ta til andre formål. Det er derfor viktig at arealene stelles for å bevare arealene for fremtiden.

Grøntfaglig kompetanse er en viktig faktor når det gjelder å planlegge og skjøtte parker og grøntområder.
Målet som Oslo kommune har satt om treplanting setter vårt fag på agendaen. For å sikre en utvikling av grønnstrukturer, og ivaretakelse av de områdene og trærne vi allerede har mener vi at målet som har blitt satt om treplanting er viktig for byen Oslo og for samfunnet som helhet.
Vår tid, det er å ha søkelys på det som lever og som kopler natur og menneske sammen. Vi har fotosyntesen og solas kraft i ryggen, la oss sammen realisere en forgrønning av våre byområder.