Studiet som gjør deg til ekspert på overvann

Studiet som gjør deg til ekspert på overvann

Med klimaendringene har det å kunne disponere overvann blitt svært viktig. Nå kan du skaffe deg spisskompetanse på dette feltet gjennom et deltidsstudie på Vea.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Norges grønne fagskole – Vea

Lokal overvannsdisponering (LOD) er et raskt voksende arbeidsfelt og fagområde i byene og tettstedene våre. Klimaendringene har ført til perioder med mye nedbør, men også lange tørkeperioder.

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

LOD-tiltak – her har en bekkeåpning blitt et flott oppholdsareal.
LOD-tiltak – her har en bekkeåpning blitt et flott oppholdsareal.

Nye krav fra kommunene

Flere kommuner tillater derfor ikke at overvann ledes over på det kommunale nettet og man har også på enkelte steder satt begrensninger til %-tette flater på hva som er tillatt på en eiendom.

Dette er en utfordring for anleggsgartnerfaget, men det gir også nye spennende muligheter. Ved Norges grønne fagskole – Vea har du nå mulighet til å skaffe deg denne kompetansen med deltidsstudiet «Lokal overvannsdisponering (LOD).

Norges grønne fagskole – Vea i Ringsaker, ønsker å bidra til at anleggsgartnere, VA- ingeniører, kommunalt tilsatte og andre aktører som jobber med overvann skal få økt kunnskap og god forståelse for hva LOD er.

Fleksibel utdanning

Studiet foregår på deltid fra august og har 6 samlinger spredt jevnt utover høst/vinter. Intensjonen er at man fint kan kombinere studiet med jobb eller andre prosjekter. Både faglærere på Vea, og forelesere fra bransjen sikrer deg god og relevant undervisning på studiet.

Studiet består av tre hovedemner:

  • Kommunalteknikk med ADK1
  • LOD – tiltak, funksjon og virkemåte
  • Planlegging og bygging av LOD tiltak

Studentens erfaringer

En av studentene som har gått på Norges grønne fagskole – Vea er Sveinung Sviland. Han er virksomhetsleder i bydrift i Sandnes kommune. Han har driftsansvar for vei, grøntområder og idrettsanlegg. Sviland er utdannet anleggsgartner med Mesterbrev, men ønsket seg en spisskompetanse innen LOD.

Sveinung Sviland er meget godt fornøyd med sitt gjennomførte LOD-studie.
Sveinung Sviland er meget godt fornøyd med sitt gjennomførte LOD-studie.

– Vi ser jo mer ekstremregn nå enn før. Og det er veldig aktuelt å tenke alternativer for å ta vare på vannet og fordrøye rundt bygg.

Studiet inkluderer planlegging, teknisk utførelse og drift av tiltak. Jord- og plantekunnskap er også inkludert, og man lærer blant annet å beregne jordas infiltrasjonsevne og gevinsten av tiltak (blå-grønn faktor). Studiet inneholder også ADK-sertifisering (utførelse av VA-ledningsanlegg)

Les også: Permeable dekker gir tidligere isfritt underlag

– Studiet var for meg nyttig fra dag en, sier Sviland. Jeg fikk innspill til å benytte grønne tak og vegger da vi skulle bygge ny brannstasjon. Og jeg fikk tips om tiltak for et parkområde som var mye utsatt for oversvømmelser.

Med LOD-tiltak kan en skatepark tåle å bli oversvømt et døgn, for så å være klar til bruk neste dag. Et annet tiltak er kjørbare, permeable dekk på parkeringsplasser. Normale regnmengder slipper da ned i grunnen, så tar slukene det overskytende.

– Jeg synes LOD-studiet fungerte veldig fint slik det var lagt opp, pluss at lærerne var tilgjengelige slik at vi kunne snakke med dem underveis, sier Sviland, som synes han har fått veldig godt faglig utbytte.

Han synes også at Vea brukte offentlige utredninger, veiledere og Norsk Standard på en god måte i undervisningen. Diskusjoner, samarbeid og nettverksbygging med de andre studentene var også veldig nyttig. Og lærdommen tar han med seg i arbeidet sitt med lærlingene.