Regjeringen verner 54 nye skogområder
RAVINEREGNSKOG I REINÅGA: I Reinåga naturreservat i Hemnes kommune i Nordland vernes en av de nordligste ravineregnskogene i Norge. (Foto: Tom H. Hofton)

Regjeringen verner 54 nye skogområder

Vernet vil bidra til å ivareta mange truede arter i framtida.

Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Bare i skogen finnes 1330 truede arter og 13 truede naturtyper. Skogvernet bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding fra Regjeringen.

Dagens vernevedtak omfatter om lag 81 kvadratkilometer (km2) nytt verneareal, hvor ca. 41 km2 er produktiv skog. Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 818 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet. ­

SIKRER SKOGEN: Skogvernet bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. (Foto: Cecilie Stuedal).

25 skogområder i februar

Det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern.

– Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være effektivt og treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper. Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Vi vernet 25 skogområder i februar, og vi planlegger vern av en rekke viktige skogområder også neste år, sier statsråd Eide.

Nasjonale mål for naturmangfold

Skogvernet bidrar til at særlig to nasjonale mål for naturmangfold blir oppnådd:

• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.

• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket er også et skritt mot det vedtatte målet om vern av 10 prosent av skogen. Etter vernevedtaket i dag er det vernet noe over 5,2 prosent av all skog, og noe over 3,9 prosent av den produktive skogen i Norge.

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen.