Park- og anleggsmessen i dag

Tiedemannsparken levert av Bymijøetaten i Oslo vant klassen for byområder.

Norges beste uterom er kåret

Publisert

Tiedemannsparken i Oslo og Peisestuen i Kristiansand ble utropt til Norges fineste uterom på Park- og anleggsmessen i dag.

– Det var utrolig mange gode kandidater i finalen med blant annet et mangfold av designmessig gode praktiske løsninger innenfor konkurransens kriterier, sa juryleder Stein Wikholm. Brukervennlighet, universell utforming, funksjoner, bærekraft, drift og skjøtsel og opplevelser, estetikk og by- og stedstilhørighett har vært sentrale elementer i bedømmingen Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører (NAML).

Fra industriområdet til levende byrom

Tidemannsparken vant i kategorisen byrom. Parken er ifølge juryen "et strålende eksempel på vellykket transformasjon av et industriområde til et levende og inkluderende byrom." Navnet på parken er hentet fra Tiedemann tobakksfabrikk som lå på stedet frem til 2008.

Knutepunkt for syklister og fotgjengere

Tiedemannsparken strekker seg over 21 dekar og ligger rett sydvest for Grenseveien, som skiller Ensjø fra Valle. En hovedsykkelforbindelse, går gjennom parken fra sydvest til nordøst, og fortsetter over Grenseveien som en gang- og sykkelbro. Dette gjør parken til et viktig knutepunkt for syklister og fotgjengere.

Utformingen av området er både funksjonell og estetisk tiltalende. Parken er formgitt med hovedelementene: Sykkelvegen, gode akser, Hovinbekken, flere opparbeidede dammer med stille vann og aktivitetsløkker. Disse elementene gir parken en unik karakter og en sterk forbindelse til områdets industrielle fortid.

Hovinbekken, som har sitt utspring i Grefsenåsen, er gjenåpnet og føres åpent gjennom parken. Dette er første del av et 1,5 km langt gjenåpningsprosjekt fra Hasle til Ensjø torg. Overvann fra tilgrensende utbyggingsområder skal som hovedprinsipp føres åpent til bekken.

Peisestuen i Kristiansand

I klassen for friområder vant området Peisestuen i Kristiansand.  Navnet kommer fra en friluftsbygning på nordvestsiden av Odderøya - oppført av Kristiansand og Oplands Turistforening i 1895. Friluftsbygningen ble et populært utfarts- og forlystelsessted med servering dans og underholdning helt frem til krigsutbruddet. I 1971 ble Peisestuen solgt 1895 oppførte Kristiansand og Oplands Turistforening en friluftsbygning på nordvestsiden av Odderøya. Bygningen ble kalt Peisestuen. Den ble straks byens utfarts- og forlystelsessted, og helt frem til krigsutbruddet var det servering, dans og underholdning der. Peisestuen ble solgt i 1971 og området der bygningen stod er det som i dag har blitt til Peisestuen park 

Peisestuen - i Kristiansand kommune vant klassen for tettsteder og friområder.

Parken ble åpnet høsten 2021 og har blitt et svært populært utfartssted for Kristiansands befolkning. I juryeringen heter det at parken er flott integrert i naturen.  I parken finner man unike lekeapparater tilpasset lek for både små barn og ungdom, samt rekreasjonsmuligheter for alle aldre med grillplasser, utsiktpunkt og gapahuker. Det er tilstrebet mest mulig bruk av bærekraftig fallunderlag. Utførelsen skal være av gjennomgående god kvalitet. Parken er et flott møtested for flere generasjoner, og er rikelig møblert med bord, benker, griller, gapahuk og solstoler på utsiktsplassene, noe som gjør Peisestuen park til en destinasjon for alle.

Alle uterom, små og store, bygget av kommunene/private i løpet av de siste årene - kunne delta i konkurransen. 

 

To glade og stolte vinnere av Norges Beste Uterom 2023. Fra venstre: Kurt Tangen Jensen - Driftssjef Kristiansand kommune vinner av tettsteder/friområder og Åsulv Bygland - Prosjektleder Bymiljøetaten Oslo kommune.

 Kilde: Pressemelding