Trer i kraft 1. januar 2024: Lovendring om overvannshåndtering

FYLKESVEI 219 I STOR-ELVDAL: Ekstremværet forårsaket store ødeleggelser på Sør- og Østlandet i august.

Kommunene kan kreve private tiltak mot overvann

Publisert

Kommunene kan fra 1. januar kreve at private gjennomfører tiltak mot overvann, både ved nybygging og på eiendommer som er helt eller delvis utbygget. 

Overvannsskader innebærer store kostnader for samfunnet. Uten forebyggende tiltak anslo overvannsutvalget i «NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs» at overvannskader kunne påføre samfunnet kostnader i størrelsesorden 45 til 100 milliarder i løpet av de kommende 40 årene.

På bakgrunn av dette har Stortinget etter forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt endringer i plan- og bygningsloven.   

 Endringene innebærer at kommunene gis hjemler for å kunne kreve at private gjennomfører tiltak for overvann, både ved nybygging og på eiendommer som er helt eller delvis utbygget. 

Forslagene gir også hjemmel til å fastsette i forskrift et nasjonalt nivå for sikkerhet mot overvann, og presiserer plikten til tiltakshaver om å infiltrere og forsinke overvann, i tillegg til å sikre forsvarlig avledning.

Kilde: Stortinget.no