Grøntområder er viktig flomvern

Grøntområder er viktig flomvern

På grunn av uvanlig store snømengder i fjellet, frykter NVE at årets vårflom blir større enn normalt. For byer og tettsteder er det svært viktig med grøntområder som kan fungere som flomvern.  

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Vaktmestere og andre som skal drifte uteanlegg, er glade i asfalt og andre harde overflater som det er lett å brøyte om vinteren og som det bare er å spyle rent ellers i året. Men skal vi tenke flomvern, må vi tenke helt annerledes. Et stikkord: Grøntområder.

20 millimeter regn tilsvarer 20 liter vann pr kvadratmeter, som igjen blir 20 000 liter vann pr mål. Hvis alt dette skal ned i sluket, kreves det enormt god kapasitet i rørene under bakken.

Grøntområder som dette er ikke bare pene å se på, men et viktig tiltak for å unngå oversvømmelser og flom i tettbygde strøk.

Bed med busker = svamp

En langt bedre løsning er at vannet i stedet slukes av terrenget. Og det er akkurat det som skjer i grøntområder! Det er utrolig hvor mye vann for eksempel et bed med busker kan holde på, som en svamp. Planter i god vekst bruker vannet til å frodige og flotte. Blir det for mye vann, renner det gradvis ned i grunnen, det er i praksis umulig å overvanne en plante som står i bakken så lenge det er god drenering under.

Flere norske kommuner krever nå at overflatevann skal dreneres uten å belaste avløpsnettet. Da er permeabel belegningsstein som denne fra Asak miljøstein en god løsning.

Også på de harde flatene finnes alternativer til asfalt og tett belegningsstein. Permeable dekker som drenerer vannet rett ned i bakken blir stadig mer vanlig, også på kjørebaner og parkeringsplasser.

Etablering av regnbed der vannet fordrøyes før det renner ned i sluket, er en annen god løsning for overvannsproblematikken.

LES OGSÅ: Fra dreneringsproblem til flott damanlegg

Det kan ikke bare være harde flater i et uteanlegg, men også for eksempel regnbed som tar unna overflatevannet.

Ressurs, ikke problem

Nylig avgått fagansvarlig i NAML, Tor Jørgen Askim, mener både villahager og andre grøntanlegg spiller en svært viktig rolle for å unngå urban flom.

 – Det største fordrøyingspotensialet i byene våre ligger i villahagene. Hagen har bruk for vannet, og sluker villig unna. For villahagene er vannet en ressurs, og for byene våre vil jeg driste meg til å si at villahagene også er en ressurs og et viktig flomvern, sier Tor Jørgen Askim i et intervju med NAML-nytt .

Askim håper at NAMLs medlemsbedrifter i fremtiden slutter å betrakte overflatevann og spillvann som et problem, men heller som en ressurs. Han har også vært en av pådriverne for det nye studiet på Norges grønne fagskole – Vea , i håndtering av spillvann og overvann.