Grønne miljøer gjør oss mindre stresset
Vea-lærer Ingunn Sigstad Moen synes alle burde få 20 minutter i naturen på resept fra legen sin. (Foto: Eva Alnes Holte)

Grønne miljøer gjør oss mindre stresset

– Natur og hage betyr mye for oss mennesker, men om lag 80 prosent av oss bor i byer eller tettsteder. Jo flere grøntområder vi har innen en radius på 300 meter, dess bedre er det for helsa, sier Ingunn Sigstad Moen, lærer på Norges grønne
fagskole – Vea
.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

– Barn og eldre må ha grønne plasser å gå til innenfor trehundremetersgrensen. Naturen krever ingenting av oss og senker stresshormonene i kroppen mest effektivt, sier hun.

Europakommisjonen og WHO har samarbeidet om en håndbok om aldersvennlige miljøer i Europa. De viser til en japansk studie som avdekket at bostedsområder med god tilgang til grønne lunger øker livslengden hos eldre uavhengig av kjønn, alder, sivilstand og sosioøkonomisk status. Studien viste også at kvaliteten på områdene, hvorvidt de bød på mulighet for å gå en lang tur, forekomst av trealleer og fravær av trafikkstøy også hadde sammenheng med økt livslengde.

Tilgangen til et grønt livsmiljø bidrar til bedre opplevd helse, færre sykdommer og et lengre liv hos mennesker i alderen 60 år og eldre. En mulig forklaring på denne effekten er at eldre mennesker som bor nær parker og andre åpne plasser er mer fysisk aktive og forlater hjemmene sine oftere. Det finnes også belegg for at gamle mennesker setter særlig stor pris på grønne omgivelser.

Moen holdt et innlegg på årets hagemesse hvor hun viste til en rekke forskningsprosjekter som alle avdekket at natur og hage er viktig for oss mennesker. Ett av dem studerte hvordan utsikten fra vinduet påvirket pasienter på sykehus. Det viste seg at de som kunne se ut mot park og natur ringte sjeldnere på sykepleierne og ble raskere friske enn de som hadde en murvegg utenfor vinduet.
– Andre ting spilte selvfølgelig også inn her – som enkeltsenger, effektiv ventilasjon, god akustikk, passe belysning og god ergometrisk design på sykehussengen. Men studien viste med all tydelighet at naturopplevelser hadde en god innvirkning på helsetilstanden til pasientene, det var mindre depresjon, mindre bruk av smertelindring og kortere liggetid hos pasienter med «grønn utsikt».

Inngunn Sigstad Moen synes legen burde kunne gi alle en grønn resept på 20 minutter i
naturen hver dag.

Flere artikler: