Generelt forbud mot midlertidige ansettelser
Regjeringen vil med lovendringen styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse.  Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) mener dette er feilslått politikk.

Generelt forbud mot midlertidige ansettelser

1. juli trådte nye regler i kraft om midlertidig ansettelser. Avtaler som ble inngått før fredag løper imidlertid ut avtaleperioden.

Tekst: Eva Alnes Holte

Før 1. juli var det mulig å ansette midlertidig for en periode på inntil 1 år. Nå er det i hovedsak bare lov til å ansette midlertidig dersom det foreligger et spesielt og tidsbegrenset behov for arbeidskraft. Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd f er altså opphevet. Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse, heter det i kunngjøringen fra Regjeringen.

Mener endringen er feilslått

Maskinentreprenørenes forening (MEF) er negative til endringen. Klikk her for å lese mer hos mef.no.  

«Vi mener dagens mulighet til å ansette midlertidig for en periode på inntil tolv måneder, utgjør et av flere verktøy som bedriftene kan benytte for å inkludere flere av de som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

Vi kan heller ikke se at det eksisterer forskning som finner negative effekter knyttet til bruken av bestemmelsen. Tvert imot, arbeidskraftundersøkelsen til SSB viser at andelen midlertidige ansatte i 2020 faktisk var marginalt lavere enn nivået i 2015, da bestemmelsen ble innført.»

EM I GARTNERFAGET I GDANSK

Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse.

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund (MEF)– Midlertidig ansettelse på inntil ett år gjør at flere kan få jobb som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet (Foto: Jørn Søderholm)

Fagforeninger og bemanningsforetak

Fra og med 1. juli 2022 gjeninnføres det regler om kollektiv søksmålsrett i arbeidsmiljøloven. Reglene innebærer at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan reise søksmål om lovligheten av slik innleie.

VIL HA BYDEL RUNDT NOVA SPEKTRUM

Ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem

Det er fastsatt en ny forskrift om arbeid som utføres i privat arbeidsgivers hjem og husholdning, med virkning fra 1. juli 2022. Forskriften har regler om de fleste sider ved et arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold. Forskriften bygger på en tidligere forskrift, men gir blant annet styrkede rettigheter knyttet til diskriminering, permisjon, arbeidstid og vern mot vold og trusler, samt adgang til å bringe inn saker om blant annet permisjonsrettigheter for Tvisteløsningsnemnda. I tillegg gis Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at reglene følges. Forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning (Lovdata).

Forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, dekklagring og dekkskift

Det er fastsatt en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuell bilpleie, dekklagring og dekkskift. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022. Ordningen innebærer at virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at de oppfyller enkelte allerede lovpålagte krav, herunder at de har godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravet om vernetjeneste, har skriftlige arbeidsavtaler, og har gyldig utslippstillatelse etter forurensningsregelverket (der det er relevant). I tillegg skal virksomhetene sørge for å være registrert i ulike offentlige registre, og at ansatte har HMS-kort. Virksomhetenes status som godkjent/ikke godkjent/søknad under behandling vil fremgå av et offentlig tilgjengelig register hos Arbeidstilsynet. Virksomhetene skal også ha et godkjenningsbevis godt synlig både i lokalene og på digitale plattformer. Det vil ikke være lovlig å kjøpe tjenester fra virksomheter som ikke er godkjent eller har søknad under behandling etter reglene i forskriften.

Kilde: Regjeringen.no