Naturrestaurering

TEAMER UP FOR NATURRESTAURERING: Fra venstre: Grethe Bøhn Busterud, Liselott Lindfors, Anne Stine Solberg, Karsten Raddatz, Magnus Nyheim (alle Norges grønne fagskole – Vea) og Astrid Brekke Skrindo fra Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Sammen om å reparere skadet natur

Publisert

Vi må komme ut av ekkokamrene og dele erfaringer og kunnskap som fører til gode løsninger.

Grethe Bøhn Busterud, Norges grønne fagskole – Vea

 Norge, Spania, Tsjekkia og Tyskland er i gang med å restaurere ødelagte økosystemer. Prosjektet har en varighet på fire år og hvert land har egne oppgaver.

 I Norge skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) , Hæhre Entreprenør og Norges grønne fagskole – Vea samarbeide om restaurering av gammel infrastruktur, økologisk kompensasjon og landskapsarkitektur – intet mindre!

Ny generasjon fagfolk

Yrkesfagene anleggsgartner, maskinførere, gartner, landbruk og naturforvalter har alle noe innslag av naturrestaurering. Nå vil det norske teamet samle kunnskapene og erfaringene innen feltet.

Store ringvirkninger

– Endelig kan vi si at vi er godt i gang med naturrestaureringsprosjektet TEAM#UP, sier Grethe Bøhn Busterud på Norges grønne fagskole – Vea.

 ТЕАМ#UP er et Erasmus+-finansiert prosjekt med varighet på fire år.

– Prosjektet skal gi tilgang til mye og unik kunnskap innen naturrestaurering i Europa. Håpet er at det vil resultere i mange positive synergier for naturen, næringslivet, forskning og utdanningsinstitusjoner.

0729 : Restaurering av Torvmyra, Gjøvik kommune. Åpen flate til høyre for vei, er restaurert areal. Strekker seg inn i Øytjernet naturreservat.

 FN-tiår for naturrestaurering

 FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer.

– Arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer får dermed et løft. Det begynner å bli allment kjent at bevaring av natur med god tilstand ikke er nok, men at det trengs tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker, forklarer Busterud.

 I dag er enorme landarealer i verden degraderte og til dels ødelagte av menneskelig påvirkning. Ett av Norges nasjonale miljømål er at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

 – Restaurering av natur er ett av tiltakene for å innfri det politisk fastsatte målet.

Kroksjømyra : Restaurering av Kroksjømyra, Åsnes.

 Naturrestaurering som eget fag

TEAM#UP har som mål å samle kunnskap og praktiske ferdigheter innen naturrestaurering sammen med de andre deltakerlandene i prosjektet – Tyskland, Spania og Tsjekkia.

 Vea er kjent for å formidle kunnskap om blant annet naturbaserte -og blågrønne løsninger – som etablering av blomsterenger, regnbed og restaurering av bekker. Nå ønsker fagskolen at grunnkunnskapen i dens grøntfaglige utdanninger skal kobles mer opp mot naturrestaurering.

 – Vi håper å etablere et spesialisert tilbud på naturrestaurering innen yrkesopplæring i Norge. Dette skal både være inkludert i Veas vanlige studieløp og i spesialiserte kurs.

 Det norske teamet skal også se på hvordan det kan bli mer bevissthet i dagens utdanninger mot naturrestaurering.

 –Utdanningstilbudet som skal utvikles vil gi oss en oversikt over kunnskap og erfaringer knyttet til restaurering i Norge. Dette vil igjen legge grunnlaget for mange nye og positive synergier i fremtidige naturrestaureringsprosjekter.

– Vi må ut av ekkokamrene

Bøhn Busterud beskriver samarbeidet med NINA og Hæhre som svært fordelaktig:

 – Bransjene har behov for et sted hvor vi lærer det samme, og hvor fag kan diskuteres fritt. Det er også behov for å samle kunnskap og erfaringer innen naturrestaurering. Kunnskapen og erfaringene er fragmentert og smørt tynt utover mange ulike fag.

 Yrkesfag som har en liten bit av naturrestaurerering er; anleggsgartner, maskinførere, gartner, landbruk og naturforvalter.

 – Hver av de som bidrar innehar ulike typer kunnskap og ferdigheter som kan inkluderes, kombineres og dras nytte av. Vi må komme ut av ekkokamrene og dele erfaringer og kunnskap som fører til gode løsninger.

Forskningen kan bidra med sin mer akademiske, teoretiske kunnskap, utdanningsinstitusjonene med sin pedagogiske ekspertise, og næringslivsaktørene med sin praktiske kunnskap.

Gjennom samarbeid kan det skapes en helhetlig yrkesopplæringspakke.

 – Dette vil danne grunnlaget for en ny generasjon fagfolk som vil bidra til å motvirke det vedvarende tapet av biologisk mangfold og nedbrytingen av habitater. Styrkingen av økosystemene vil ha betydelig nytteverdi både som klimatiltak og for klimatilpasning. En ytterligere merverdi oppstår gjennom det nye samarbeidet mellom forskning, utdanningsinstitusjoner og næringslivsaktører.

 Skytefeltet på Hjerkinn

Norges partnere i TEAM#UP-prosjektet vil bidra med sin omfattende erfaring innen naturrestaurering, inkludert økologisk kompensasjon, i ulike infrastrukturprosjekter og ulike landskapstyper. Dette inkluderer både forskning og praktisk gjennomføring av restaureringsprosjekter.

 Eksempler på store naturrestaureringsprosjekter er restaureringen av skytefeltet på Hjerkinn og gruveområdet i den arktiske villmarken på Svea/Svalbard.

– I begge disse områdene organiserte NINA også "Grønt Kurs" for maskinførere, noe som fremmet god dialog og bidro til å finne praktiske løsninger for å gjenopprette naturlige prosesser. Denne erfaringen og kunnskapen vil også være verdifull i TEAM#UP-prosjektet, sier Grethe Bøhn Busterud. Hun ser fram til å etablere et «enda bedre» samarbeid med de andre TEAM#UP-landene. Vi har også muligheten til å lære av erfaringene i de andre: Tyskland, Spania og Tsjekkia, samt å etablere et enda bedre samarbeid med dette nettverket.

Restaureringsfirkløveret

Norge: Restaurering av gammel infrastruktur, økologisk kompensasjon og landskapsarkitektur i Norge

Spania: Skogrestaurering og katastroferisikostyring i Spania

Tsjekkia: Restaurering i urbane og rurale landskap i Tsjekkia

Tyskland: multifunksjonell og bærekraftig arealbruk i landbrukssystemer i Tyskland